FreeFlex en bedrijfsklussen

Binnen FreeFlex zijn er in het afgelopen jaar 386 vrijwilligers bemiddeld naar kortdurend vrijwilligerswerk, een daling ten opzichte van 2013. Deze daling lijkt te worden veroorzaakt door het feit dat er in totaal minder medewerkers van bedrijven vrijwilligerswerk hebben gedaan. Door de economische teruggang lijken de prioriteiten elders te liggen. Eind 2014 is de aparte website www.freeflexalmere.nl voor de kortdurende klussen geïntegreerd in de website van de VMCA. Op deze manier kunnen de kortdurende klussen beter onder de aandacht worden gebracht. Organisaties en bezoekers van de digitale Vrijwilligers Vacaturebank kunnen nu op één plek terecht voor zowel langdurige als kortdurende klussen. 

Voor het vrijwilligerswerk

Om het vrijwilligerswerk in Almere te versterken en ontwikkelen is een goede samenwerking met organisaties, bedrijven en inwoners nodig. Het is belangrijk om zichtbaar te zijn in de stad. 

Divers Talent

Divers Talent

Binnen het project Divers Talent worden kwetsbare burgers ondersteund bij het vinden van passend vrijwilligerswerk. We zien hier de tendens dat zich vaker mensen met een UWV-uitkering melden voor ondersteuning bij het vinden van vrijwilligerswerk. Daarnaast was er eind 2014 een duidelijke toename van het aantal mensen met een bijstandsuitkering dat via de Activeringscentra van de gemeente Almere naar de VMCA was doorverwezen.

Potentiële vrijwilligers met een complexe, meervoudige problematiek hebben vaak een intensieve  begeleiding nodig. Bij organisaties waar deze vrijwilligers aan de slag gaan is vaak extra begeleiding nodig om de vrijwillige inzet succesvol te maken. De capaciteit voor deze extra begeleiding ontbreekt nogal eens. 

Vrijwilligers Vacaturebank


Het aantal bezoekers aan de Vrijwilligers Vacaturebank is ten opzichte van 2013 met ca. 20 % gestegen. Hierin is duidelijk een trend waar te nemen in de toename van mensen die werkloos zijn geworden en geen uitzicht hebben op het snel vinden van een betaalde baan. Zij worden door de uitkerende instantie gewezen op vrijwilligerswerk. Het betreft veelal mensen die nog nooit eerder vrijwilligerswerk hebben gedaan en zich verbazen over de vele mogelijkheden die er zijn.

Het inlooppunt van de Vrijwilligers Vacaturebank dat in 2013 is opgestart in Almere Haven heeft weinig bezoekers opgeleverd. Daarom is besloten dit inlooppunt vanaf september 2014 te sluiten.


Vacatureservice

Het aantal abonnees op de Vacatureservice (het per mail toezenden van nieuwe vacatures) is opnieuw fors gestegen, van 310 abonnees in 2013 naar 415 in 2014. Het betreft een toename van ca. 30 %.


http://www.vmca.nl/vacaturebank

Promotie

De VMCA ontplooit veel activiteiten op het gebied van PR, werving en promotie. Dit gebeurt door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, de lokale media en social media. Ook is ons promotieteam al enkele jaren actief. Een belangrijk onderdeel is het jaarlijks terugkerende landelijke vrijwilligersevenement NLdoet.


Promotieteam
De vrijwilligers van het promotieteam verstrekken informatie over vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning en hebben een belangrijke doorverwijsfunctie bij hulpvragen. In 2014 is het promotieteam 14 keer ingezet. De promotie richt zich op het genereren van bekendheid en imagoverbetering van vrijwilligerswerk.


Voorlichtingen
Er zijn 18 voorlichtingsbijeenkomsten aangeboden, waarvan deels op aanvraag, zoals bij de activeringscentra van de gemeente, en deels op eigen initiatief.
In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds is een tweetal goed bezochte informatiemarkten georganiseerd speciaal voor potentiële vrijwilligers die vrijwilligerswerk voor ouderen zochten. In totaal bezochten 285 deelnemers de voorlichtingsbijeenkomsten (een toename van ca. 75 % ten opzichte van 2013). 


Vrijwillig Actief
In de rubriek ‘Vrijwillig Actief’, die tweewekelijks verschijnt in de huis-aan-huiskrant Almere Dichtbij, wordt een vrijwilligersvacature uitgelicht. Deze rubriek genereert regelmatig extra belangstellenden voor de desbetreffende vrijwilligersvacature.


NLdoet

Het landelijke initiatief van het Oranje Fonds, NLdoet, was ook in 2014 succesvol in Almere. Honderden Almeerse vrijwilligers gingen twee dagen lang aan de slag bij ruim 100 klussen. Een groot aantal van de vrijwilligers, waaronder scholieren en ambtenaren, is  in het zonnetje gezet door medewerkers van de VMCA.


Omroep Flevoland

Elke week wordt op vrijdag op Omroep Flevoland in het dagelijkse programma-onderdeel "Vrijwilligers gezocht" een vrijwilligersvacature besproken. 

Vrijwilligersacademie Almere

Scholing van vrijwilligers via de Vrijwilligersacademie Almere en het Vrijwilligerscollege

Via de Vrijwilligersacademie Almere wordt alle scholing voor vrijwilligers en actieve burgers aangeboden. In 2014 is het aanbod van scholing door vrijwilligers aanzienlijk gestegen. We zien een duidelijke verschuiving van scholing door beroepskrachten naar scholing door vrijwillige trainers. Dit is mede het resultaat van het project ‘Vrijwilligerscollege’. Het is de verwachting dat deze trend zich in de toekomst zal voortzetten. Vrijwilligers tonen zich in toenemende mate bereid om kennis te delen met mede-vrijwilligers. Het totaal aantal vrijwilligers dat een cursus of training via de Vrijwilligersacademie Almere heeft gevolgd is in 2014 met 25% gestegen naar 667 vrijwilligers.
De meest populaire cursussen en trainingen zijn die waar de algemene vaardigheden worden verbeterd, zoals grenzen stellen, gestructureerd werken en communicatie. Er is echter ook een duidelijke belangstelling voor functie-specifieke scholing, zoals herkennen van dementie of fondsenwerving.
De in oktober georganiseerde open avond bij Hogeschool Windesheim Flevoland was zeer succesvol. Er waren ruim 200 deelnemers aanwezig en er was een aanbod van 10 workshops.


www.vrijwilligersacademie-almere.nl

Maat-werk

Maat-werk is een samenwerkingsverband is tussen MEE IJsseloevers, TriAde, Humanitas, De Schoor en de VMCA. Talent in de Buurt en de Vriendenkringen vormen het VMCA-onderdeel van Maat-werk.


Talent in de Buurt

Talent in de Buurt begeleidt kwetsbare Almeerse burgers die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en uitvoeren van vrijwilligerswerk. In 2014 zien we een daling van het aantal nieuwe aanmeldingen. De doelgroep weet via andere ingangen de weg naar de VMCA te vinden. Een deel van de aanmeldingen is opgepakt door het project Divers Talent en een ander deel is door middel van groepsvoorlichtingen en een fysiek bezoek aan de Vrijwilligers Vacaturebank verder geholpen. In het najaar van 2014 hebben de Maat-werkpartners een gezamenlijk projectplan opgesteld om de inclusie en vrijwillige inzet binnen het stadhuis van Almere te verhogen.


Vriendenkringen

Vriendenkringen zijn georganiseerde vriendschappen tussen mensen met dezelfde interesses. De vriendenkringen komen eens in de week of per twee weken bijeen onder begeleiding van een vrijwilliger. Deze vrijwilliger kan een lid zijn van de vriendenkring met een extra verantwoordelijkheid of iemand die buiten de kring staat en de taak heeft om gedurende een afgesproken periode voor de continuïteit te zorgen. De bedoeling is dat de vriendenkring na maximaal een jaar zelfstandig als vriendengroep verder gaat.

De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, jonge moeders, senioren en ex-mantelzorgers. Er zijn kookgroepen, wandelgroepen en fietsgroepen. De coördinator maakt passende matches tussen de verschillende mensen. Het totaal aantal deelnemers is met 40% gestegen naar ruim 200. Het lijkt erop dat door de samenwerking met de wijkteams de vriendenkringen beter bekend zijn. Het aantal vrijwilligers is licht toegenomen.