Nieuw in 2014

In 2014 heeft de VMCA een aantal nieuwe initiatieven opgestart die passen in de veranderende zorgstructuur en aansluiten op de ontwikkelingen binnen het sociale domein zoals deze door de gemeente Almere zijn gedefinieerd.

Gewoon Opgroeien

Veel jonge mantelzorgers hebben behoefte aan een maatje. Iemand die er speciaal voor hen is. Bij Gewoon Opgroeien worden vrijwilligers ingezet om dit maatje te zijn. Zij bieden een luisterend oor, ondernemen activiteiten, helpen bij het maken van huiswerk of zijn er om gezellig te kletsen. Door de zorgsituatie thuis zijn ouders in veel gevallen niet in staat deze individuele aandacht te bieden. Daarnaast is het voor een jonge mantelzorger prettig om met een buitenstaander te praten; iemand die luistert zonder te oordelen, iemand die niet persoonlijk en emotioneel bij de situatie betrokken is. In de meeste gevallen gaat het hier om jonge zorgers die opgroeien in één-ouder gezinnen, waarbij de moeder de zorgvrager is. Bij een aantal kinderen is de vader of een broer of zus zorgvrager en is de moeder thuis. De situatie is hier dan zo complex dat de moeder of de ouders niet in staat zijn om het kind individuele aandacht te geven.


In 2014 zijn er 30 koppels gevormd. In totaal zijn er 35 vrijwilligers geworven en getraind.


Super Cool!

Begin 2014 is het project ‘Super Cool!’ van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen de VMCA, de Almeerse Schaatsvereniging (ASV) en Triade.

Bij ‘Super Cool!’ worden deelnemers met een verstandelijke beperking gekoppeld aan een maatje. Dit maatje is een vrijwilliger. Samen doen ze mee aan de wekelijkse schaats- en skeeleractiviteit van ASV en daarnaast ondernemen ze ook buiten deze lessen om regelmatig leuke activiteiten. Het project is een pilot en wordt gesubsidieerd door het Oranje Fonds.

Aan het eind van 2014 waren er 15 structurele koppels gevormd. Naast de maatjes zijn er ook deelnemers en vrijwilligers die zich inzetten voor speciale evenementen, zoals de jaarlijkse schaatsvriendendag. Zowel de deelnemers als de maatjes genieten elke week enorm van de ontmoetingen.

Drie deelnemers van het project ‘Super Cool!’ zijn geselecteerd om in de zomer van 2015 Nederland te vertegenwoordigen op het onderdeel inline-skaten van de Special Olympics World Games in Los Angeles. Aan deze Special Olympics World Games nemen 7.000 sporters met een verstandelijke beperking uit diverse landen deel. Het project heeft een bijdrage gekregen uit het Coöperatiefonds van de Rabobank.

De totale subsidiëring van ‘Super Cool!’ geldt voor twee jaar.

Groepstrainingen voor jongeren

In 2014 is een drietal groepstrainingen ontwikkeld voor jongeren tussen 13 en 27 jaar. Vanuit Matching Talents (individuele coachingstrajecten voor jongeren) kwam naar voren dat voor een aantal jongeren de stap naar een persoonlijke coach te groot is. Een groepstraining voorafgaand aan een persoonlijk coachingstraject kan daarin uitkomst bieden. Op basis van de hulpvragen van de deelnemers van Matching Talents zijn drie hoofdcategorieën gedefinieerd waarbinnen de groepstrainingen zijn ontwikkeld. De groepstrainingen zijn, vanuit de praktijk, door de vrijwillige coaches ontwikkeld.


De drie hoofdcategorieën zijn:

  • Lekker in je vel

  • Blik op je toekomst

  • Goed in je taak

De training ‘Goed in je taak’ is in 2014 reeds als pilot uitgevoerd en opgenomen in het programma van de Vrijwilligersacademie (voor een bredere doelgroep). De overige trainingen gaan in het eerste kwartaal 2015 in de vorm van een pilot van start. 

Huisbezoeken 'Armoedehotspots'

Het project dat eind 2013 is opgestart heeft in 2014 een ware doorstart gemaakt.

Het huisbezoek is een achter de voordeur gerichte aanpak voor inwoners van Almere die minder te besteden hebben. De aanpak richt zich op het informeren van mensen over armoederegelingen en hen te stimuleren hiervan gebruik te maken. Het is tevens een wijkgerichte aanpak die inwoners actief stimuleert tot participatie en maatschappelijke betrokkenheid. Tijdens de huisbezoeken, uitgevoerd door vrijwilligers, draait het om een goed gesprek, een luisterend oor en (indien noodzakelijk) een doorverwijzing naar informele en/of formele dienstverlening.

Vrijwilligers gaan (bij adressen in op voorhand geselecteerde straten) het gesprek aan met de bewoner.

Doelstellingen van het breed gevoerde gesprek zijn het informeren van de bewoner over armoederegelingen, de vroegsignalering, het stimuleren van participatie, het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid en het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de bewoner.

In 2014 zijn in drie gebieden huisbezoeken uitgevoerd, te weten Eilandenbuurt-Noord, Kruidenwijk en Buitenvaart. In Buitenvaart zijn de huisbezoeken in verband met de verwachte specifieke ondernemersproblematiek door een beroepskracht en een vrijwilliger uitgevoerd.


Bereik

In totaal is er bij ca. 1.000 huishoudens aangebeld en hebben 176 huishoudens deelgenomen aan een gesprek. In de Eilandenbuurt is bij 1 op de 5 huishoudens een gesprek gevoerd, in Kruidenwijk is dit aantal iets lager. In Buitenvaart was de verhouding ongeveer 1 op de 2 huishoudens.


Het verschil in het bereik per wijk kan diverse oorzaken hebben:

  • In Kruidenwijk zijn al eens huisbezoeken gedaan.

  • In Kruidenwijk lijkt men even genoeg te hebben van alle zaken die met de gemeente te maken hebben ( dit ook in verband met de overlast van het eerder gevestigde café Arabica).

  • Het vermoeden bestaat dat er in Kruidenwijk ‘achter de voordeur’ zaken spelen die men liever niet naar buiten brengt.

  • In Buitenvaart wilden de ondernemers niet alleen hun verhaal en ideeën kwijt, maar ook hun teleurstellingen. Dit kan er de oorzaak van zijn dat men daar graag het gesprek aan ging.

  • De wijze van gebruik van wijkscan en straatkubus.

Resultaten

Gemiddeld zijn per gesprek ongeveer 4 adviezen/verwijzingen gegeven door vrijwilligers. Deze adviezen zijn zeer divers. In Kruidenwijk en Eilandenbuurt werden de meeste mensen verwezen naar Kleurincultuur,  bijzondere bijstand, activiteiten van De Schoor en naar de VMCA. In Buitenvaart betrof het in veel gevallen zelfstandige ondernemers naar het Zelfstandigenloket, de wijkwerker van het wijkteam, het Jeugdsportfonds en Valys werden doorverwezen.