Met vrijwilligers

Het is belangrijk dat alle Almeerders kunnen meedoen aan de maatschappij. Dit kan niet iedereen op eigen kracht. Vrijwilligers zetten zich in om ondersteuning en hulp te bieden.

Aandacht voor Elkaar

De doelstellingen van Aandacht voor Elkaar (voorheen WWB meets WMO) zijn: het vergroten van de participatie van uitkeringsgerechtigden, het tegengaan van eenzaamheid van zorgbehoevenden binnen de doelgroep van de WMO en het voorzien in de hulpvraag van zorgbehoevenden binnen de doelgroep van de WMO. Dit jaar hebben twee groepen deelnemers de zorgtraining van vier dagdelen gevolgd. Deze training is door de deelnemers als zeer goed beoordeeld. Van de 27 mensen die de training hebben afgerond zijn inmiddels 22 deelnemers actief als vrijwilliger voor een zorgvrager of in de zorg. Op grond van lichamelijke klachten of psychische problemen hebben 3 mensen hun inzet gestaakt en voor 2 anderen wordt nog gezocht naar een passende vrijwilligersplek. Een aantal deelnemers is werkzaam in een verzorgingstehuis. Zij hebben soms extra begeleiding nodig of hadden zelf een sterke voorkeur om bij een zorgorganisatie te werken in plaats van in een één-op-één situatie.

Versterk je Netwerk

Vrijwilligers van Versterk je Netwerk zetten zich in om het sociale netwerk van mensen te versterken. Het hebben van een sociaal netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen die een gebrek hieraan ervaren en ondersteuning nodig hebben bij het opzetten en onderhouden van een sociaal netwerk kunnen een beroep doen op een vrijwillige coach. In 2014 is het aantal koppels met 57% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het totaal aantal hulpvragers is met bijna de helft toegenomen. Ook het aantal vrijwilligers is sterk gestegen. Alle vrijwilligers krijgen een training ‘sociale netwerkversterking’, intervisie en themabijeenkomsten.


Vriendschap op Maat

Vriendschap op Maat richt zich op mensen met een psychiatrische achtergrond. Hierbij valt te denken aan mensen met autisme, schizofrenie en bijvoorbeeld een bipolaire stoornis. Het project biedt hen de mogelijkheid om op wekelijkse of twee wekelijkse basis iemand met dezelfde interesses en hobby’s te ontmoeten. Dit kan door middel van een één-op-één contact, groepscontact of telefonisch contact. Het project voorziet in doorbreken van isolement, meer aansluiten bij en meedoen in de maatschappij. Het aantal koppelingen is in 2014 met 20% gestegen. De wachtlijst is in 2014 echter ook gestegen, te weten met 40%. Er staan nu 35 mensen op de wachtlijst, daarnaast zijn er nog 54 mensen die aangemeld zijn, maar nog geen kennismakingsgesprek hebben gehad. Dit geeft een duidelijk beeld dat de behoefte aan maatjes voor deze doelgroep fors groter is dan de capaciteit van het project. Om zoveel mogelijk mensen van dienst te kunnen zijn, zijn in 2014 de taken en de uren van de bureauvrijwilligers gestaag uitgebreid. De meeste hulpvragers worden doorverwezen door partners als DBA, Mee IJsseloevers, Kwintes en door behandelaren en maatschappelijk werkers.


Groepscontacten
Het formeren van groepscontacten is intensief. Het vraagt maatwerk, geduld en is in grote mate afhankelijk van een goede begeleiding door een vrijwilliger. De vrijwilliger dient een duidelijke en veilige setting te creëren waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. De vrijwilliger wordt hierin getraind en begeleid door de coördinator van Vriendschap op Maat.

Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

In opdracht van de gemeente Almere voert de VMCA sinds 2013 de maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen uit. Deze begeleiding is bedoeld voor vluchtelingen die zich vanuit een asielzoekerscentrum in de gemeente Almere vestigen en wordt gegeven door vrijwilligers. De individuele begeleiding wordt gekenmerkt door maatwerk met persoonlijke aandacht. Het participeren in de maatschappij en het bereiken van sociale- en economische zelfstandigheid is een proces dat jaren in beslag kan nemen. Wij richten ons op de eerste stap in dit integratieproces. Concreet betekent dit hulp bij de communicatie met de woningcorporatie, het aanvragen van zorg- en huurtoeslag, het zoeken van huisarts en tandarts, het inburgeringstraject regelen, enz.


De aanmeldingen van vluchtelingen is in 2014 goed op gang gekomen. Door de grotere toestroom dan verwacht, heeft de gemeente echter haar taakstelling die door de Rijksoverheid wordt opgelegd niet gehaald. De gemeente Almere werkt nauw samen met de verschillende woningcorporaties om zoveel mogelijk woningen beschikbaar te krijgen en huisvesting van deze doelgroep zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De werving van vrijwilligers verloopt zeer voorspoedig. Via de website van de VMCA, de krant, social media en mond-tot-mond reclame zijn vrijwilligers geworven voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Opvallend is het grote aantal vrijwilligers met een vluchtelingen- of niet-Nederlandse achtergrond dat zich aanmeldt. Zij hebben binnen het team een belangrijke meerwaarde als ervaringsdeskundige.


Tijdens twee basistrainingsmiddagen zijn ook trainingen aangeboden op het gebied van kennis en vaardigheden voor vrijwilligers bij het begeleiden van de doelgroep. Naast deze training worden de vrijwilligers vooral on the job gecoacht. Periodiek zijn er themabijeenkomsten waarin informatie en ervaringen worden uitgewisseld over de voortgang van het project en over de ontwikkelingen in het werkveld, met een optimale dienstverlening als resultaat. Eind 2014 zijn gesprekken gevoerd met wethouder De Jonge en Vluchtelingenwerk, om de voortgang van de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen vanaf 2015 te regelen.

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben. De vrijwilligers bieden wijkgerichte hulp in de vorm van vriendschappelijk bezoek, (samen) boodschappen doen, wandelen, begeleiding bij vervoer, technische of timmerklusjes en tuinonderhoud.

Dagelijks worden vrijwillige telefoonbemiddelaars ingezet om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen. Telefoonbemiddelaars hebben naast een bemiddelrol een belangrijke signaleringsfunctie. Wanneer een bemiddelaar het vermoeden heeft dat de situatie van de hulpvrager dermate complex is dat er meer of andere inzet nodig is wordt dat doorgespeeld aan de coördinator. Deze gaat vervolgens in gesprek om de situatie en de daaruit voortvloeiende vraag goed in beeld te krijgen.

In 2013 is een digitale bemiddeltool in gebruik genomen. In 2014 is deze daar waar nodig aangepast. Daarnaast is de tool gebruiksklaar gemaakt voor de wijkwerkers. In 2015 zal dit, op basis van de ervaringen, verder worden ontwikkeld.


Burennetwerk heeft in 2014 een sterke groei doorgemaakt. Het totaal aantal verrichtingen is met 25% gestegen ten opzichte van 2013. De stijging is het grootst bij de boodschappenhulp (40%) en bij de tuinenhulp (23%). Het totaal aantal vrijwilligers is met maar liefst 23% gestegen. De stijging kan verklaard worden door grotere bekendheid van Burennetwerk door de samenwerking met de wijkteams en de grotere aandacht voor vrijwilligers in het kader van de ophanden zijnde bezuinigingen in de zorg en de grote media aandacht hiervoor.
De samenwerking met de gemeente op het gebied van de scootmobiel breng- en haalservice is verder uitgebouwd. De aanvragen zijn met 16% gestegen ten opzichte van 2013. 

BoodschappenPlusBus

Sinds maart 2013 organiseert De BoodschappenPlusBus Almere vijf dagen per week diverse uitstapjes voor senioren in Almere. Met een enthousiast betrokken team van 33 vrijwilligers proberen zij eenzaamheid onder senioren te voorkomen en/of tegen te gaan. Het programma is gevarieerd en omvat o.a. museumbezoek, rondvaart, lunch en een rondrit met highlights door Amsterdam.

In 2014 was de BoodschappenPlusBus Almere een groot succes. Het aantal uitstapjes is met 52% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor en het aantal deelnemers met 74%.

In 2014 is hard gewerkt aan de verzelfstandiging van de BoodschappenPlusBus en op 1 januari 2015 is dit een feit. Per eind 2014 staat de Stichting Diligence Almere geregistreerd met een eigen bestuur. Zij nemen vanaf dat moment het programma van de BoodschappenPlusBus over. Meer informatie is te vinden op

www.diligence-almere.nl

Het Gilde

Het Gilde is een vrijwilligersgroep en bestaat grotendeels uit vijftigplussers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en willen deze graag delen met anderen. Na een forse groei van het aantal vrijwilligers in 2013 is dit aantal in 2014 stabiel gebleven. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden.


Computerhulp

Administratieve adviezen
SamenSpraak

Coach4you

Wandelen

Voorlezen

Correctiehulp Nederlands


Intensieve Vrijwillige Thuiszorg

IVT en Buddyzorg

Via de Intensieve Vrijwillige Thuishulp en Buddyzorg zijn vrijwilligers ingezet voor het ondersteunen en aanvullen van de mantelzorg (informele respijtzorg) en het bieden van praktische en emotionele ondersteuning aan mensen met chronische of levensbedreigende aandoeningen. De vrijwilligers dragen ook bij aan het ondersteunen van de zelfredzaamheid van hulpvragers. In 2014 is het aantal aanmeldingen en koppelingen met een kleine 30% gestegen. Vanuit de IVT is er een intensieve samenwerking met onder andere InteraktContour, de persoonlijk begeleiders dementie en de wijkverpleegkundigen. In 2014 zijn 63 nieuwe vrijwilligers voor de IVT geworven. 


Vrijwillige Terminale Zorg

De Vrijwilligers Terminale Zorg zet zich in voor het ondersteunen en aanvullen van mantelzorg in situaties waarin mensen in de terminale fase thuis verzorgd worden. Vrijwilligers worden vooral ingezet om aanwezig te zijn en hand- en spandiensten te verrichten. Ook wordt buddyzorg ingezet voor praktische en emotionele ondersteuning in een eerdere fase van het ziekteproces. Het aantal terminale inzetten is in 2014 gelijk gebleven aan het aantal inzetten in 2013. In 2014 waren er 36 vrijwilligers actief bij de VTZ.