Met Jongeren

Almere is een jonge stad met relatief veel kinderen en jongeren. De VMCA heeft zich in 2014 op verschillende manieren ingezet om in een vroeg stadium te voorkomen dat de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de knel komt.

Maatschappelijke Stage

Tijdens een maatschappelijke stage (MaS) doen scholieren uit het voortgezet onderwijs een aantal uren vrijwilligerswerk met als doel jongeren bekend te maken met vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stages van de scholieren kunnen worden geregeld via een centraal digitaal systeem (www.MasAlmere.nl). Scholen, organisaties en makelaars werken nauw samen om de maatschappelijke stages van duizenden leerlingen per jaar mogelijk te maken. De VMCA heeft in dit geheel een makelaarsfunctie. Zij zorgt voor de infrastructuur, communicatie en de koppeling tussen scholen en maatschappelijke organisaties.


In 2014 zijn ruim 2.000 leerlingen bemiddeld naar een kleine 2.800 activiteiten. Vanaf schooljaar 2014-2015 is de MaS niet meer verplicht voor scholieren. We zien in 2014 dan ook voor het eerst een afname van het aantal scholen en leerlingen die aan de maatschappelijke stage meedoen.

In haar rol als makelaar zet de VMCA zich in om de maatschappelijke stage voor scholieren mogelijk te maken. Daartoe hebben wij veel persoonlijk, telefonisch en digitaal contact met organisaties en scholen. 


Matching Talents

Het project Matching Talents koppelt Almeerse jongeren (13 – 27 jaar) aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen en/of anderszins aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied van meer zelfstandigheid.

Het afgelopen jaar stond Matching Talents in het teken van één-op-één coaching, ontwikkelen van groepstrainingen voor jongeren door coaches, onderzoek naar e-coaching en samenwerkingen optimaliseren dan wel opnieuw aangaan.

Het aantal één-op-één trajecten is in vergelijking met 2013 aanzienlijk lager. Dit heeft een aantal oorzaken:

  • bestaande matches zijn geëvalueerd en een groot aantal ‘sluimerende matches’ is administratief afgesloten

  • het aanbod binnen Matching Talents wordt uitgebreid met groepstrainingen voor jongeren. In 2014 zijn hiervoor veel voorbereidingen getroffen. 

  • Door onzekerheid over vervolgfinanciering in 2015 zijn in de tweede helft van 2014 minder trajecten opgestart.
    ​93% van de uitgestroomde jongeren heeft de persoonlijke doelstellingen gehaald.


Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jongeren die zorgen voor iemand uit hun directe omgeving. Bij de VMCA zijn in 2014 295 jonge mantelzorgers bekend.

Jonge mantelzorgers doen in toenemende mate een beroep op individuele begeleiding vanuit de VMCA. De consulenten komen steeds vaker in contact met kinderen en jongeren uit gezinnen waarin niet alleen de zorg een rol speelt, maar waar de zorg gepaard gaat met vele andere problemen, zoals armoede, mishandeling en machteloosheid van de ouder(s). De VMCA werkt hierin intensief samen met andere organisaties zoals, Humanitas, scholen en hulpverleningsinstanties. In 2014 heeft de VMCA diverse activiteiten voor jonge zorgers in diverse leeftijdsgroepen georganiseerd. In totaal hebben hieraan 647 jonge mantelzorgers deelgenomen. Mede dankzij bijdragen van het VSBfonds en het Oranje Fonds is het in 2014 mogelijk geweest de verdiepende activiteiten structureel vorm te geven. Ook heeft de VMCA in 2014 voor het eerst maatjeskoppels (via het project Gewoon Opgroeien) samengesteld.