Voor mantelzorgers

De VMCA biedt educatie, lotgenotencontact en ontspanning voor mantelzorgers en zorgvragers met diverse ziektebeelden.

Autisme

Gespreksgroep partners autisme
De gespreksgroep is bestemd voor mantelzorgers die een partner hebben met een vorm van autisme. Lotgenotencontact en psycho-educatie zijn de belangrijkste pijlers. Deze gespreksgroep vindt eens per maand plaats en heeft telkens een ander thema. Het doel van de gespreksgroep is dat zij hun verhaal kunnen vertellen en erkenning vinden voor zichzelf. Daarnaast zijn de uitwisseling van ervaringen en de herkenning bij anderen belangrijke doelen.


Cursus partners autisme
De cursus wordt gegeven in samenwerking met MEE IJsseloevers. De cursus voorziet in een grote behoefte. Autisme heeft een grote impact op de relatie in al zijn facetten. Autisme is een complexe stoornis met veel verschillende verschijningsvormen. Tijdens de cursus krijgen de deelnemers handvatten om daarmee om te gaan in het dagelijks leven. Tevens zijn psycho-educatie en lotgenotencontact belangrijk.


Autisme Café
Het Autisme Café wordt georganiseerd in samenwerking met het A.I.C. (Autisme Informatie Centrum), onderdeel van de N.V.A. (Nederlandse Vereniging voor Autisme). Het doel is om mensen met autisme en hun naasten op een informele manier met elkaar in contact te brengen. Omdat er veel behoefte is aan kennis en informatie wordt er vaak een spreker uitgenodigd. Tevens zijn ontmoeting en lotgenotencontact belangrijk. In 2014 is er vier keer een bijeenkomst ’s avonds georganiseerd.


De Autisme week
Deze week is een landelijk initiatief om bewustzijn over en kennis van autisme te stimuleren. De VMCA heeft in Almere, in samenwerking met haar netwerkpartners van het A.N.A (Autisme Netwerk Almere) een mooi programma opgezet.  In het kader van deze week konden Almeerders deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals belevingswandelingen, het theaterstuk ‘een indiaan in huis’ (Bint) en een autismedebat waarbij ook beleidsmakers en politici in debat gingen.

Niet Aangeboren Hersenletsel

Gespreksgroep NAH
De gespreksgroepen worden georganiseerd voor zowel mantelzorgers als zorgvragers en voorzien in een grote behoefte aan ontmoeting, lotgenotencontact en psycho-educatie. Mantelzorgers en zorgvragers gaan in aparte groepen met elkaar in gesprek over eenzelfde thema. Het betreft een open groep die eens per twee maanden samenkomt.


De Cursus NAH
Twee maal per jaar vindt de cursus NAH plaats. De cursus wordt gegeven in samenwerking met het Hersenletselteam, InteraktContour, MEE IJsseloevers en De Trappenberg. De cursus is gericht op het vergroten van de kennis over en het inzicht in de gevolgen van hersenletsel. Hierdoor groeit ook het begrip voor het veranderde gedrag van de zorgvrager, vaak is dat de partner. Naast kennisoverdracht is lotgenotencontact belangrijk.


Knooppunt NAH Almere
Dit is een samenwerkingsverband van Hersenletselteam, InteraktContour, MEE IJsseloevers, NAH Ontmoetingspunt en de VMCA. Het knooppunt is opgericht om de burgers van Almere op een laagdrempelige wijze van informatie en advies te voorzien over NAH.  NAH is nog steeds een vrij onbekend ziektebeeld en de gevolgen worden vaak niet onderkend; ook niet door professionals. Goede informatie over mogelijkheden voor behandeling, begeleiding en tevens lotgenotencontact is noodzakelijk om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip terecht komen.

Begeleiding in groep of individueel

Groepsgewijze en individuele ondersteuning

De behoefte aan individuele ondersteuning was in 2014 groter dan de jaren daarvoor. Het aantal individuele gesprekken is met bijna 25% gestegen. Veel gesprekken werden gekenmerkt door onzekerheden bij mantelzorgers over de veranderingen in de zorg en de effecten op de persoonlijke situatie. Veel voorkomende vragen betroffen de zorg over het (mogelijk) wegvallen van het recht op vervoer en dagbesteding. Daarnaast veroorzaakte het gebrek aan (passende) respijtvoorzieningen grote druk op mantelzorgers. Naast individuele gesprekken was er ook veel aandacht voor lotgenotencontact en cursussen voor mantelzorgers. In totaal hebben 70 mantelzorgers deelgenomen aan een cursus en hebben 116 mantelzorgers een themabijeenkomst bezocht.

Respijtzorg

Het Verwey-Jonker Instituut heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de wensen van mantelzorgers op het gebied van (informele) respijtzorg. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat veel mantelzorgers behoefte hebben aan laagdrempelige voorzieningen, het liefst in de buurt, waar degene voor wie zij zorgen naartoe kan. Hierbij is flexibiliteit erg belangrijk. Ook vragen mantelzorgers oog te hebben voor preventie en vragen zij het mogelijk te maken vroegtijdig gebruik te kunnen maken van dergelijke voorzieningen en niet pas wanneer de mantelzorgers al overbelast zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt in de beleidsvoering rond respijtzorg en het ontwikkelen van nieuw aanbod.


Mantelzorgers kunnen binnen de VMCA voor respijtzorg gebruik maken van de dienstverlening van de Intensieve Vrijwillige Thuiszorg (IVT) en buddyzorg. 

Dementie

Vroegsignalering
Vanuit het ketennetwerk dementie is er een gezamenlijk scholingsaanbod en zijn er protocollen ontwikkeld. Het doel hiervan is medewerkers/vrijwilligers te scholen in het signaleren van veranderd gedrag bij ouderen en hen te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor onderzoek en verwijzing. De VMCA heeft het scholen van vrijwilligers uitgevoerd. In 2014 hebben twee trainingen en twee themabijeenkomsten plaatsgevonden. In totaal hebben 26 vrijwilligers deelgenomen aan de trainingen. De themabijeenkomsten zijn door 24 vrijwilligers bezocht.


Verwenmiddagen en verwendiners
Verwenmiddagen zijn gezellige middagen voor mensen met dementie en hun mantelzorger. In 2014 zijn er 25 verwenmiddagen georganiseerd. Het aantal bezoekers van de verwenmiddagen was met 368 18,2% lager dan in 2013. Het komt steeds vaker voor dat mantelzorgers niet kunnen deelnemen omdat de toestand van hun partner te slecht is (zij kunnen hun partner niet meenemen). Daarnaast vertoonden de doorverwijzingen vanuit de persoonlijk begeleiders dementie een daling. De begeleiding tijdens de verwenmiddag bestaat uit één professional en vier vaste vrijwilligers.

De VMCA organiseert 7 keer per jaar een verwendiner. Deze diners worden georganiseerd in samenwerking met verschillende restaurants in Almere. In het afgelopen jaar hebben 281 mensen met dementie en hun mantelzorgers een diner bijgewoond. Dat is een stijging van 7% ten opzichte van 2013. Het team dat de begeleiding van het diner verzorgt bestaat grotendeels uit vrijwilligers.


Alzheimer Café
Het Alzheimer Café wordt maandelijks georganiseerd. Mantelzorgers en hun dementerende zorgvrager kunnen hier terecht voor informatie en onderling contact (lotgenotencontact). Er is altijd een consulent mantelzorg aanwezig om vragen te beantwoorden, signalen op te vangen en met collega’s uit het werkveld in gesprek te gaan.


Gespreksgroep dementie
De gespreksgroep dementie is voortgezet als vriendengroep. De gespreksgroep bestaat al jaren uit een vaste groep deelnemers die inmiddels een vriendschap hebben ontwikkeld. De gespreksgroep wordt begeleid door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger wordt begeleid door een coördinator van Vriendenkringen en werkt nauw samen met de consulenten mantelzorg.Ontspanning

Ontspannende activiteiten met aandacht voor ontmoeting


Vrij-van-zorg middag
De Vrij-van-zorg middag wordt maandelijks georganiseerd. Het doel van deze middag is ontmoeting en ontspanning. Even een middag niet zorgen en een gezellige middag beleven staan bij iedere deelnemer voorop. De gastvrouwen zijn vrijwilligers. Zij zorgen voor koffie/thee, iets lekkers en helpen bij de activiteit. Omdat een groot aantal mantelzorgers niet aanwezig kan zijn bij een middagactiviteit is besloten in het voorjaar een diner te organiseren. Dit diner is druk bezocht.


Koffieochtenden in Almere Stad en Almere Buiten
In de stadsdelen Stad en Buiten organiseert de VMCA op marktdagen voor mantelzorgers een inloop koffieochtend. Mantelzorgers kunnen binnenlopen voor een kopje koffie en een gesprek. Mantelzorgers die behoefte hebben aan sociale contacten, maar daar door de zorg niet aan toe komen, kunnen zo op een laagdrempelige manier anderen ontmoeten. Tijdens de koffieochtend zijn vrijwilligers aanwezig. In november 2014 hebben ambtenaren van de gemeente Almere tijdens de koffieochtend voorlichting gegeven over de ophanden zijnde veranderingen in het sociale domein.


Dag van de mantelzorg
Op 10 november is het de landelijke dag van de mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers bedankt voor hun inzet. In 2014 hebben wij ruim 200 mantelzorgers in het zonnetje gezet door hen te verwennen met een uitgebreid diner.

Persoonlijke begeleiding

Groepsgewijze en individuele ondersteuning

De behoefte aan individuele ondersteuning was in 2014 groter dan de jaren daarvoor. Het aantal individuele gesprekken is met bijna 25% gestegen. Veel gesprekken werden gekenmerkt door onzekerheden bij mantelzorgers over de veranderingen in de zorg en de effecten op de persoonlijke situatie. Veel voorkomende vragen betroffen de zorg over het (mogelijk) wegvallen van het recht op vervoer en dagbesteding. Daarnaast veroorzaakte het gebrek aan (passende) respijtvoorzieningen grote druk op mantelzorgers. Naast individuele gesprekken was er ook veel aandacht voor lotgenotencontact en cursussen voor mantelzorgers.

In totaal hebben 70 mantelzorgers deelgenomen aan een cursus en hebben 116 mantelzorgers een themabijeenkomst bezocht.