"Je ziet dat steeds meer vrijwilligers het leuk vinden om hun kennis over te dragen op andere vrijwilligers. "


     NL Doet

Tijdens NL Doet, landelijk geïnitieerd door het Oranje Fonds, hebben in Almere ruim1150 vrijwilligers gedurende deze twee dagen de handen uit de mouwen gestoken bij ruim 75 klussen.

       Lees meer...


Divers Talent 

Binnen Divers Talent worden (kwetsbare) burgers ondersteund bij het vinden van vrijwilligerswerk. Samen met de coördinator wordt er gezocht naar passend vrijwilligerswerk. Tevens is in samenwerking met de gemeente Almere 2x een vrijwilligersbeurs georganiseerd voor bijstandsgerechtigden uit Almere.

Lees meer...

  Aandacht voor Elkaar 

De doelstellingen van Aandacht voor Elkaar zijn: het vergroten van de participatie van uitkeringsgerechtigden, het tegengaan van eenzaamheid van zorgbehoevenden binnen de doelgroep van de WMO en het voorzien in de hulpvraag van zorgbehoevenden binnen de doelgroep van de WMO.

       Lees meer...

Maatwerk 

Maatwerk is een samenwerkingsverband tussen MEE IJsseloevers, TriAde, Humanitas, De Schoor en de VMCA. Talent in de Buurt en de Vriendenkringen vormen het VMCA-onderdeel van Maatwerk en richt zich op de ondersteuning van kwetsbare burgers. 

Lees meer...

           Talenten samen benutten

Dit jaar is het samenwerkingsproject ‘Talenten samen benutten’, een samenwerking van VMCA, MEE IJsseloevers, InteraktContour en Movisie, van start gegaan. Het doel is om mensen met een beperking een passende plek te geven als vrijwilliger.

       Lees meer...

NLDoet

Tijdens NL Doet, landelijk geïnitieerd door het Oranje Fonds, hebben in Almere ruim 1150 vrijwilligers gedurende deze twee dagen de handen uit de mouwen gestoken bij ruim 75 klussen. Door de VMCA is hier actieve PR op gevoerd en hebben VMCA-medewerkers  een aantal van deze klussen bezocht en de vrijwilligers een presentje gebracht.

Divers Talent

Binnen het project Divers Talent worden (kwetsbare) burgers ondersteund bij het vinden van vrijwilligerswerk. Samen met de coördinator wordt er gezocht naar passend vrijwilligerswerk. Een deel van de mensen vindt na een adviesgesprek zelf of met behulp van hun externe begeleider (hulpverlener, reïntegratiecoach of klantmanager) zijn weg naar het vrijwilligerswerk. Anderen maken echter langduriger gebruik van de begeleiding van de coördinator.


Daarnaast heeft de VMCA in samenwerking met de gemeente Almere in het voor- en najaar een vrijwilligersbeurs georganiseerd voor bijstandsgerechtigden uit Almere. Ruim 200 mensen bezochten deze beurs waar vrijwilligersorganisaties hun werkzaamheden en hun vrijwilligersvacatures presenteerden. Ongeveer 60% van deze mensen is na de beurzen aan de slag gegaan als vrijwilliger.

Aandacht voor Elkaar

(WWB meets WMO)

De doelstellingen van Aandacht voor Elkaar (voorheen WWB meets WMO) zijn: het vergroten van de participatie van uitkeringsgerechtigden, het tegengaan van eenzaamheid van zorgbehoevenden binnen de doelgroep van de WMO en het voorzien in de hulpvraag van zorgbehoevenden binnen de doelgroep van de WMO.

Dit jaar hebben weer twee groepen deelnemers de zorgtraining van vier dagdelen gevolgd. Deze training wordt door de deelnemers nog steeds als zeer goed beoordeeld. Van de 23 mensen die de training hebben afgerond zijn inmiddels 16 deelnemers actief als vrijwilliger. De bemiddeling van de andere 7 deelnemers loopt nog.


Het grootste deel van de deelnemers is werkzaam in een verzorgingstehuis. Zij hebben soms extra begeleiding nodig of hadden zelf een sterke voorkeur om bij een zorgorganisatie te werken in plaats van in een één-op-één situatie.

Maatwerk 


Maatwerk is een samenwerkingsverband tussen MEE IJsseloevers, TriAde, Humanitas, De Schoor en de VMCA. Talent in de Buurt en de Vriendenkringen vormen het VMCA-onderdeel van Maatwerk.


Talent in de Buurt

Talent in de Buurt begeleidt kwetsbare Almeerse burgers die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en uitvoeren van vrijwilligerswerk. In 2014 zagen we een daling van het aantal nieuwe aanmeldingen. Ook in 2015 zet deze trend zich voort. De doelgroep weet via andere ingangen de weg naar de VMCA te vinden. Een deel van de aanmeldingen is opgepakt door het project Divers Talent en een ander deel is door middel van groepsvoorlichtingen en een fysiek bezoek aan de Vrijwilligers Vacaturebank verder geholpen. Ook de wijkteams spelen een rol in het oppakken van de vragen.


 Vriendenkringen

Vriendenkringen zijn georganiseerde vriendschappen tussen mensen met dezelfde interesses. De vriendenkringen komen eens in de week of per twee weken bijeen onder begeleiding van een vrijwilliger. De coördinator maakt passende matches tussen de verschillende mensen.

De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, een verstandelijke beperking, jonge moeders en ex-mantelzorgers. De groepen doen verschillende activiteiten, afhankelijk van de interesses en mogelijkheden van de deelnemers; zo zijn er bijvoorbeeld kookgroepen, wandelgroepen en fietsgroepen.


In 2015 is het aantal hulpvragers fors gestegen, o.a. door de komst van de wijkteams die meer nieuwe hulpvragers doorverwijzen. Naast het opzetten van een aantal nieuwe groepen, wordt soms ook een koppeling gemaakt tussen twee deelnemers (als ze een klik met elkaar zouden kunnen hebben).


Door de toenemende belangstelling is er een wachtlijst ontstaan. In het najaar zijn de hulpvragers op de wachtlijst uitgenodigd voor een gezamenlijke gezellige middag, om te kijken of er spontaan leuke nieuwe matches ontstaan of dat er zelfs een nieuwe groep mogelijk is. Dat leidde tot een nieuwe groep van vier personen. Deze middagen zullen maandelijks herhaald worden.


Omdat het uiteindelijke doel het uitbreiden van het persoonlijk netwerk van de hulpvrager is, worden potentiële hulpvragers ook actief verwezen naar activiteiten in de buurt of andere activiteiten.


Daar waar mogelijk wordt gestreefd de Vriendenkring zelfstandig te laten functioneren (op eigen kracht). Gezien de deelnemers is dit niet altijd mogelijk en zal er altijd een vorm van begeleiding op de groep moeten zijn. Waar het wel kan, gaat een groep op enig moment zelfstandig verder.ick to edit...

Talenten samen benutten

Dit jaar is het samenwerkingsproject ‘Talenten samen benutten’, een samenwerking van VMCA, MEE IJsseloevers, InteraktContour en Movisie, van start gegaan. Het doel is om mensen met een beperking een passende plek te geven als vrijwilliger.

De VMCA heeft een rol bij de intakes en de training van de deelnemers, bij het vinden van vrijwilligersorganisaties en bij de plaatsingen. De eerste groep van 9 deelnemers heeft een training gevolgd en 15 geïnteresseerde organisaties hebben een informatiebijeenkomst bijgewoond.

De matching van de deelnemers met de vrijwilligersorganisaties zal in 2016 plaatsvinden, evenals de training voor de geïnteresseerde/gematchte vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligers Vacaturebank

Vanaf januari 2015 zijn ook de kortdurende vrijwilligersvacatures (tot max. 6 maanden), die voorheen werden aangeboden via een aparte FreeFlex-website, opgenomen in de Vrijwilligers Vacaturebank (VVB), om zo een totaaloverzicht van alle beschikbare vacatures voor de bezoekers te bieden.

Het aantal bezoekers aan de VVB is in 2015 min of meer gelijk gebleven. Uitkeringsgerechtigden worden steeds vaker gewezen op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk.

Daarnaast zijn 300 bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente uitgenodigd om een tegenprestatie uit te voeren (24 uur vrijwilligerswerk). Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van de faciliteiten van de VVB (maar ook van de wijkteams).


De VVB blijft voor organisaties een bruikbaar instrument om vrijwilligers te werven. In 2015 zijn in totaal 847 vacatures aangeboden, een stijging van 18% ten opzichte van 2014. Een klein deel van deze stijging kan worden toegeschreven aan het opnemen van de kortdurende vacatures in de VVB.


Vacatureservice

Het aantal abonnees op de Vacatureservice (het per email toezenden van nieuwe vacatures) lijkt ieder jaar te stijgen, van 415 abonnees in 2014 naar 523 in 2015.


Voorlichtingen

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn een mooie aanvulling op het inloopspreekuur van de Vrijwilligers Vacaturebank. Een groepsgewijze bijeenkomst trekt deelnemers die zich aan het oriënteren zijn op vrijwilligerswerk en een dergelijke bijeenkomst prettiger vinden dan een individueel bezoek aan de VVB.

De VMCA heeft in 2015 maandelijks (zomerperiode uitgezonderd) voorlichtingsbijeenkomsten over vrijwilligerswerk georganiseerd. In deze voorlichtingen wordt algemene informatie gegeven over het zoeken naar passend vrijwilligerswerk. Ook komen specifieke onderwerpen aan de orde zoals verzekeringen, onkostenvergoeding en uitkeringen. In het tweede deel van de voorlichtingen wordt onder begeleiding gekeken naar vrijwilligersvacatures.

Daarnaast zijn, op uitnodiging van samenwerkingspartners, externe voorlichtingen aangeboden, waaronder bij de activeringscentra, De Schoor en het Flevoziekenhuis.

In totaal zijn er 29 bijeenkomsten geweest waar 225 potentiële vrijwilligers zijn geweest.

Kortdurende klussen en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

FreeFlex is in 2015 verdeeld in twee onderdelen: enerzijds de kortdurende vrijwilligersklussen die zijn opgenomen in de Vrijwilligers Vacaturebank, om zo een totaaloverzicht van alle beschikbare vacatures voor de bezoekers te bieden en anderzijds richt FreeFlex zich op de organisatie van bedrijfsklussen. Bedrijven kunnen teamvrijwilligerswerk doen en aangeven wat voor vrijwilligerswerk zij willen doen, wanneer en met hoeveel personen. Vervolgens wordt vanuit de VMCA een match gemaakt met een vrijwilligersorganisatie.


In 2015 is extra PR-aandacht gegeven aan dit bedrijfsteam-vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersacademie Almere

De Vrijwilligersacademie Almere kijkt terug op een succesvol jaar.

Het totaal aantal vrijwilligers of actieve burgers dat een cursus of training heeft gevolgd via de Academie is stabiel gebleven (642 inschrijvingen).


Het project ‘Vrijwilligerscolleges, scholing voor en door vrijwilligers’ is formeel na het eerste kwartaal van 2015 afgerond. Echter, de eerder ingezette trend waarbij meer vrijwilligers zich inzetten als trainer om kennis over te dragen op andere vrijwilligers heeft zich het afgelopen jaar voortgezet. Vrijwilligers tonen zich steeds vaker bereid kennis en vaardigheden te delen.


Het scholingsprogramma is zowel vraag- als aanbodgericht. Ook wordt maatwerk geleverd, zoals een training over het vinden en binden van nieuwe vrijwilligers voor de Almeerse Buurtpreventieteams.


De jaarlijkse open avond bij Hogeschool Windesheim Flevoland is druk bezocht met meer dan 250 inschrijvingen voor 10 verschillende workshops.

Naast de samenwerking met Windesheim Flevoland werkt de Academie ook nauw samen met andere organisaties zoals Vrouw&Wijzer van De Schoor en Inloophuis De Ruimte.