Activiteiten voor mantelzorgers

Diverse cursussen 

In 2015 is de vraag naar collectieve ondersteuning gestegen. 

De VMCA biedt diverse cursussen met speciale aandachtsgebieden: Cursus in Balans, Niet Aangeboren Hersenletsel en Partners met Autisme.

Lees meer...

Informatie- en inspiratiebijeenkomsten 

In 2015 is er een aantal informatie- en inspiratiebijeenkomsten voor mantelzorgers georganiseerd. Hierbij valt op dat vooral grote evenementen toegespitst op een specifieke doelgroep goed bezocht worden door mantelzorgers.

Lees meer...

                                                           Gespreksgroepen 

Bij collectieve ondersteuning is veel ruimte voor het delen van ervaringen met elkaar. Mensen geven elkaar advies en leren van elkaar leren. De gespreksgroepen zijn er voor de aandachtsgebieden: Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), autisme, zorgouders en voor ex-mantelzorgers.

 Lees meer...


"De meeste vragen van mantelzorgers gingen in 2015 over de veranderde wet- en regelgeving en over het persoonsgebonden budget (PGB), de mantelzorgwaardering en mogelijkheden voor passende respijtzorg"


Ketenzorg dementie 

Om een integraal aanbod aan dementerenden en hun mantelzorgers in Almere te kunnen bieden

maakt de VMCA deel uit van het Ketennetwerk Dementie. De ondersteuning aan deze groep vanuit de VMCA is voor een belangrijk deel geïntegreerd in het aanbod vanuit de Intensieve Vrijwillige Thuishulp en het team Mantelzorg.

Lees meer...

   Jonge mantelzorgers 

Jonge mantelzorgers doen in toenemende mate een beroep op begeleiding van de VMCA. We komen steeds vaker in contact met kinderen en jongeren uit  gezinnen waar niet alleen de zorg een rol speelt, maar ook andere  problemen zoals armoede, mishandeling en machteloosheid van de ouder(s) voorkomen.

Lees meer...

Jonge mantelzorgers /

Gewoon opgroeien

Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jongeren die zorgen voor iemand uit hun directe omgeving. Zij verdienen het om erkend en herkend te worden. In 2015 zijn er bij de VMCA 387 jonge mantelzorgers bekend. Dit is een stijging van ruim 36% ten opzichte van 2014. Jonge mantelzorgers doen in toenemende mate een beroep op begeleiding vanuit de VMCA. De consulenten komen steeds vaker in contact met kinderen en jongeren uit gezinnen waarin niet alleen de zorg een rol speelt, maar waar dit gepaard gaat met vele andere problemen, zoals armoede, mishandeling en machteloosheid van de ouder(s).

De VMCA werkt hierin intensief samen met andere organisaties zoals Humanitas, scholen en hulpverleningsinstanties.


In 2015 heeft de VMCA diverse activiteiten voor jonge mantelzorgers in diverse leeftijdsgroepen georganiseerd. In totaal hebben hieraan 659 jonge mantelzorgers deelgenomen. Daarnaast is het project Gewoon Opgroeien voortgezet. In totaal zijn er in 2015 31 maatjes gekoppeld aan een jonge mantelzorger. Mede dankzij bijdragen van het VSB fonds en het Oranje Fonds is het in 2015 mogelijk geweest de verdiepende activiteiten structureel vorm te geven.


De begeleiding aan jonge mantelzorgers bestaat uit:


Ontspannende activiteiten

Schaatsen, carnaval vieren, survivallen, etc.

Doel: kinderen hebben een leuke dag en kunnen even kind zijn. Zij hoeven even niets uit te leggen over hun thuissituatie. Waar mogelijk kunnen ouders aansluiten bij de activiteiten.


Educatieve activiteiten 

Themabijeenkomsten en trainingen, zoals de Gelukskoffer, de training ‘In Balans’, de KOPP-training (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek) en Faalangstreductie training. Daarnaast zijn dit jaar de voorbereidingen gestart voor de training ‘Piep zei de muis’ voor kinderen van 4-8 jaar die in 2016 van start zal gaan.

Doel: kinderen kunnen hun zorgen delen met consulenten en lotgenootjes, ze voelen zich gesteund en krijgen tips en tricks aangereikt om beter met de situatie om te kunnen gaan.


Maatjescontact

Kinderen krijgen een maatje met wie ze regelmatig iets ondernemen.

Doel: kinderen krijgen persoonlijke aandacht, kunnen hun verhaal kwijt, vinden een klankbord en ondernemen activiteiten.


Het afgelopen jaar is er extra aandacht besteed aan het gebruik van digitale media om in contact te blijven met jonge mantelzorgers. Zo is er gestart met een maandelijkse, digitale nieuwsbrief waarin alle activiteiten zijn terug te vinden. Daarnaast onderhouden de consulenten sinds oktober via WhatsApp contact met jonge mantelzorgers. Dit blijkt goed aan te sluiten bij de doelgroep: in totaal hebben er 234 contacten via WhatsApp plaatsgevonden.

Cursussen voor mantelzorgers


In Balans

De cursus In Balans biedt mantelzorgers handvatten om balans te vinden tussen het zorgen voor een ander en het zorgen voor zichzelf. Het creëren van een goede balans tussen draagkracht en draaglast helpt overbelasting van de mantelzorger voorkomen. De cursus vindt tweemaal per jaar plaats en heeft beide keren specifiek aandacht geschonken aan het combineren van werk en mantelzorgtaken.


Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Twee maal per jaar vindt de cursus NAH plaats. De cursus wordt gegeven in samenwerking met het Hersenletselteam, InteraktContour, MEE IJsseloevers en de Trappenberg. De cursus is gericht op het vergroten van de kennis over en het inzicht geven in de gevolgen van hersenletsel. Hierdoor groeit ook het begrip voor het veranderde gedrag van de zorgvrager, vaak is dat de partner. Naast kennisoverdracht is lotgenotencontact belangrijk.


Partners autisme

De cursus wordt gegeven in samenwerking met MEE IJsseloevers. Tijdens de cursus krijgen mantelzorgers van een partner met autisme deelnemers handvatten om daarmee om te gaan in het dagelijks leven. Tevens zijn psycho-educatie en lotgenotencontact onderdeel van de cursus.
Informatie- en inspiratiebijeenkomsten


2015 is er een aantal informatie- en inspiratiebijeenkomsten voor mantelzorgers georganiseerd. Hierbij valt op dat vooral grote evenementen toegespitst op een specifieke doelgroep goed bezocht worden door mantelzorgers. Zo werd er tweemaal een bijeenkomst over veranderingen in de PGB-zorg georganiseerd in samenwerking met het Autisme Informatie Centrum (AIC) en Per Saldo. Hetzelfde gold voor de theatervoorstelling “F*ck you rainman”, ook een samenwerking met het AIC. De voorstelling werd wegens succes herhaald. Een andere bijeenkomst die veel mantelzorgers wist te roeren, was de lezing van Isa Hoes over haar boek ‘Ik ook van jou’. Het taboe rondom het omgaan met een naaste met psychiatrische proble­matiek werd tijdens deze avond verbroken, hetgeen voor veel herkenning bij mantelzorgers heeft gezorgd.Informatie en advies via website, nieuwsbrieven en social media


Er is een toenemende behoefte onder mantelzorgers aan informatie en advies via digitale kanalen. De VMCA heeft hierop ingespeeld door, naast het maandelijkse activiteitenoverzicht, ook een tweewekelijkse nieuwsbrief over ontwikkelingen rondom mantelzorg via email te verspreiden. In de nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan nationale en lokale ontwikkelingen en (financiële) regelingen met betrekking tot mantelzorg. Daarnaast worden innovatie en onderzoek op dit gebied uitgelicht en is er aandacht voor nationale en lokale meldacties en raadplegingen. Ook evenementen in de regio zijn terug te vinden in de nieuwsbrief. Daarnaast worden social media zoals Facebook en Twitter steeds vaker ingezet om informatie te verspreiden. Op de website kunnen mantelzorgers de Mantelzorg Gids raadplegen voor meer informatie over wet- en regelgeving.

Toeleiding naar gemeentelijke voorzieningen


         Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment, een blijk van waardering vanuit de overheid, hield in 2015 op te bestaan. Het budget hiervoor werd overgeheveld naar de gemeenten. Door middel van raadplegingen en behoeftepeilingen is mantelzorgers gevraagd om mee te denken over een goede vervanging van het mantelzorgcompliment. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad voor 2015 het besluit genomen om mantelzorgers een VVV-bon van € 200,- als blijk van waardering aan te bieden. Voor jonge mantelzorgers werd er een grootse activiteit georganiseerd. Alle mantelzorgers kregen de mogelijkheid om de mantelzorgwaardering aan te vragen. Eén van de voorwaarden voor toekenning in 2015 was dat de mantelzorger zorgt voor een inwoner van Almere.

De VMCA kreeg de taak toebedeeld om de aanvragen te beoordelen aan de hand van voorwaarden die de gemeente Almere hieraan verbonden heeft. In totaal werd de mantelzorgwaardering aan 965 mantelzorgers toegekend.


Woonurgentieregeling

Vanaf juni 2015 is er in de gemeente Almere een nieuwe huisvestingsverordening van kracht. Hierdoor kunnen mantelzorgers en zorgvragers op basis van hun mantelzorgsituatie in aanmerking komen voor het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning. De VMCA kreeg de taak toebedeeld om op verzoek van de aanvrager een objectief rapport te schrijven over de mantelzorgsituatie. Er zijn 10 rapporten geschreven in 2015. De uiteindelijke beoordeling van deze aanvragen lag bij de urgentiecommissie.

 

Huishoudelijke Hulp Toelage

De gemeente Almere heeft het voornemen om in 2016 de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in te zetten voor mantelzorgers in Almere. Mantelzorgers krijgen hierdoor de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief huishoudelijke hulp in te kopen. De VMCA is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen hiervan en zal in 2016 de samenwerking met de gemeente hierin voortzetten.

Mantelzorgdebat


Op 10 september organiseerden de VMCA, gemeente Almere, Zorggroep Almere en het Leger des Heils het jaarlijkse mantelzorgdebat. Het thema was dit jaar respijtzorg. Naast professionals in zorg en welzijn en beleidsambtenaren namen ook 26 mantelzorgers deel aan het debat.


De uitkomsten van het mantelzorg debat over respijtzorg zijn gebundeld en teruggebracht tot 5 wensen:

1.      Voldoende respijtvoorzieningen

2.      Verschillende vormen van respijtvoorzieningen (voor elk wat wils)

3.      Betaalbare respijtvoorzieningen, ook voor mensen met een laag inkomen

4.      Flexibele oplossingen, die uitgaan van de behoefte van de mantelzorgers                (maatwerk)

5.      Goede informatievoorziening, zowel voor mantelzorgers als voor professionals.


Deze wensen zijn besproken met de gemeente en worden meegenomen in het nieuwe gemeen­telijke mantelzorgbeleid.

    Belangenbehartiging

       

         Raadpleging         

Mantelzorgers zijn regelmatig benaderd voor behoeftepeilingen en raadplegingen ten behoeve van wensen en behoeften rond ondersteuning, (landelijk) onderzoek of consultatie van ervaringen met zorg, door bijvoorbeeld deelname aan het Nationaal Mantelzorg Panel van Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorg.


Vanuit de VMCA zijn werkende mantelzorgers geraadpleegd over hun ervaringen in het combineren van mantelzorg en werk. Over de vorm van de mantelzorgwaardering 2015 is een behoeftepeiling gedaan onder mantelzorgers. Naast deze peiling heeft een groepsgesprek plaats gehad met mantelzorgers en de accountmanager mantelzorg van de gemeente Almere. De uitkomsten hiervan zijn input geweest voor de verdere ontwikkeling en uitvoer van de mantelzorgwaardering 2015.

Voorafgaand aan het jaarlijkse mantelzorgdebat met als onderwerp respijtzorg is onderzoek gedaan onder mantelzorgers naar hun ervaringen met- en wensen ten aanzien van respijtzorg.

Mantelzorgers van mensen met dementie en/of NAH is gevraagd naar hun ervaringen en wensen ten aanzien van verwenmiddagen en diners als vorm van ondersteuning.

Voor het onderzoek ‘Zorg naar gemeenten’ van het programma Aandacht Voor Iedereen (AVI) zijn mantelzorgers actief benaderd om hun ervaringen met de transitie in de zorg te delen. De uitkomsten met betrekking tot de situatie in Almere zullen input zijn voor de vormgeving van (mantel)zorgbeleid binnen Almere.

Er is een toename zichtbaar in het aantal vragen rond informatie en advies door externe partijen. De vraag had veelal betrekking op de gevolgen voor mantelzorgers door veranderingen in de zorg, inzet van vrijwilligers in de thuissituatie en vragen met betrekking tot samenwerking informele en formele zorg. Daarnaast nam de vraag toe om medewerking aan (zorg)onderzoek te verlenen en om een workshop of presentatie te verzorgen.

 

         Mantelzorgraad

         De VMCA heeft de afgelopen jaren samen gewerkt met de Mantelzorgraad. In              2015 heeft een onderzoek plaats gevonden naar de taken, positie en resultaten          van de Mantelzorgraad. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek en          gesprekken met de Mantelzorgraad zijn de Mantelzorgraad en de VMCA                        overeengekomen dat het voortzetten van de Mantelzorgraad in haar huidige                vorm niet rendabel is. De VMCA zal de belangen van mantelzorgers                                onverminderd blijven behartigen.


Samenwerkingsverbanden


Knooppunt NAH 

Knooppunt NAH is een samenwerkingsverband van Hersenletselteam, InteraktContour, MEE IJsseloevers, NAH Ontmoetingspunt en de VMCA. Het knooppunt is opgericht om inwoners van Almere op een laagdrempelige wijze van informatie en advies te voorzien over NAH. Informatie over mogelijkheden voor behandeling, begeleiding en lotgenotencontact wordt ingezet om meer erkenning te geven aan de impact van NAH op het leven van de patiënt en zijn of haar netwerk. 


Autisme Netwerk Almere (ANA)
De VMCA is vertegenwoordigd in het ANA (Autisme Netwerk Almere). Deze samenwerking van in totaal 19 netwerkpartners heeft in Almere de week van autisme georganiseerd. In het kader van deze week konden inwoners van Almere deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals belevingswandelingen en de filmavond ‘Autisme, een leven lang’. 


Samenhangende Ondersteuning Thuis (ShOT)
Voor de pilot ShOT, later ALTOO (Almere Thuis Op Orde) genoemd, werd samengewerkt met in totaal 17 partners om de verschillende vormen van ondersteuning voor mensen met een beperking thuis meer samenhangend te organiseren. In dit kader heeft de VMCA een workshop georganiseerd voor de betrokken professionals waarin (h)erkenning van mantelzorgers en samenwerking tussen formele en informele zorg centraal stonden. 


erder heeft de VMCA in 2015 samengewerkt met het AIC (Autisme Info Centrum) in het kader van diverse activiteiten rondom autisme, waaronder het Autismecafé, Parkinson Vereniging in het kader van het Parkinson Café en Zorggroep Almere in het kader van het Alzheimer Café. De VMCA participeert daarnaast in het BreedOverlegPlus en de werkgroepen hieraan verbonden. Bovendien heeft de VMCA een nauwe samenwerking met de gemeente Almere als het gaat om mantelzorg-beleid en regelingen die hieruit voortvloeien.


Expertise


In 2015 is veel aandacht besteed aan scholing over mantelzorg en over afstemming en samen-werking tussen formele en informele zorg. Zo zijn alle medewerkers van de 16 wijkteams in Almere geschoold door middel van de training ‘Oog voor mantelzorgers’. In deze training werd aandacht besteed aan (h)erkenning van mantelzorgers, mantelzorgondersteuning en de rol en positie van de wijkwerkers in relatie tot de mantelzorger. Tijdens de training was veel ruimte voor de koppeling met de praktijk. 


Binnen het project Samenhangende Ondersteuning Thuis (Altoo) is een workshop verzorgd aan samenwerkende partners binnen de sector zorg en welzijn over samenwerking tussen formele en informele zorg. Thema’s die aan bod kwamen waren: Hoe (h)erken je een mantelzorger? Welke rol en positie hebben de mantelzorger, de professional en de zorgvrager? Hoe stem je onderling af, hoe informeer en ondersteun je de mantelzorger en hoe werk je samen? 


Op een informatieavond bij de vrouwenafdeling van het CDA Flevoland (CDA V) is in samenwerking met ‘Komma van Gestel’ een workshop verzorgd over het combineren van mantelzorg en werk. Thema’s die aan bod kwamen waren: Wat zijn knelpunten en mogelijkheden bij het vinden van balans voor werkende mantelzorgers? Hoe kunnen werknemers en werkgever samen zorg dragen voor een goede balans? 

Bij een symposium georganiseerd door de ChristenUnie is een presentatie gehouden over mantelzorg (ondersteuning). 


In samenwerking met het ministerie van VWS en de VNG heeft het Expertisecentrum Mantelzorg een praktijkdag voor gemeenten georganiseerd over informele zorg. Aan bod kwamen thema’s als: sociale wijkteams, samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers, aansluiting bij lokale initiatieven, mantelzorgwaardering en meer. Binnen de workshop Respijtzorg werd de werkwijze en de uitkomsten van het mantelzorgdebat in Almere als ondersteunend voorbeeld gepresenteerd. 

Tevens is er in 2015 een algemene training samenwerking formele en informele zorg ontwikkeld die op maat kan worden aangeboden aan organisaties voor zorg en welzijn. In 2016 zal het trainingsaanbod aan professionals verder worden uitgebreid.


Informatie en advies via digitale media 

Er is een toenemende behoefte onder mantelzorgers aan informatie en advies via digitale kanalen. De VMCA heeft hierop ingespeeld door mantelzorgers van informatie te voorzien door middel van diverse digitale kanalen. 

Lees meer...

   Toeleiding naar gemeentelijke voorzieningen 

De VMCA heeft een nauwe samenwerking met de gemeente Almere mbt de ontwikkeling en uitvoering van mantelzorgbeleid. In 2015 is de uitvoering van Mantelzorgwaardering en Woonurgentieregeling gestart en is een begin gemaakt met het voorbereiden van de Huishoudelijke Hulp Toelage.

   Lees meer...

Belangenbehartiging 

De VMCA maakt zich hard voor de belangen van mantelzorgers. Dit doet zij onder andere door haar achterban te raadplegen. De VMCA bespreekt de signalen met en doet voorstellen aan gemeente Almere, Adviesraad Sociaal Domein (ASD) en anderen.

Lees meer...

Samenwerking 

Samenwerkingsverbanden waaraan we zijn verbonden zijn: Knooppunt NAH, Autisme Netwerk Almere (ANA), Samenhangende ondersteuning thuis (ShOT), AIC, diverse initiatieven tav dementie (ism Zorggroep Almere) en een nauwe samenwerking met de gemeente op het gebied van mantelzorgbeleid. 

Lees meer...

   Workshops en trainingen voor professionals 

In 2015 is veel aandacht besteed aan scholing over mantelzorg en over afstemming en samen­werking tussen formele en informele zorg. Zo zijn alle medewerkers van de 16 wijkteams in Almere geschoold door middel van de training ‘Oog voor mantelzorgers’.

       Lees meer...

   Ontspanning

       

         Vrij-van-Zorg Middag

Het doel van de Vrij-van-Zorg Middag is het bieden van ontmoeting en ontspanning aan mantelzorgers. Even een middag niet zorgen en een gezellige middag beleven. De gastvrouwen zijn vrijwilligers. Zij zorgen voor koffie/thee, iets lekkers en helpen bij de activiteit. Zo zijn er, naast creatieve activiteiten, onder andere een barbecue en een kerstborrel georganiseerd. Tijdens de Rabo Coöperatiedag stond er een team van medewerkers van de Rabobank klaar om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de Vrij-van-Zorg Middag. Zij hebben de deelnemers begeleid tijdens een creatieve workshop en wijnproeverij.

De frequentie van de Vrij-van-Zorg Middagen is in 2015 afgebouwd van 1 keer per maand naar 1 keer per twee maanden. Activiteiten voor ontmoeting en ontspanning worden steeds meer onderdeel van de wijkteams. Dit geeft de VMCA de mogelijkheid om in haar aanbod meer het accent te leggen op inhoudelijke ondersteuning van mantelzorgers en het delen van haar expertise op het gebied van mantelzorg.


Koffieochtend Almere Buiten

In het stadsdeel Buiten organiseert de VMCA op marktdagen voor mantelzorgers een inloop koffieochtend. Mantelzorgers kunnen binnenlopen voor een kopje koffie en een gesprek. Mantelzorgers die behoefte hebben aan sociale contacten, maar daar door de zorg niet aan toe komen, kunnen zo op een laagdrempelige manier anderen ontmoeten. Tijdens de koffieochtend zijn vrijwilligers aanwezig.


Dag van de mantelzorg

Op 10 november was het de landelijke dag van de mantelzorg. Op deze dag worden mantelzorgers bedankt voor hun inzet. In 2015 hebben wij ruim 268 mantelzorgers in het zonnetje gezet door hen te verwennen met een feestelijke brunch bij Van der Valk met live muziek van de Pauwergirls en de theatervoorstelling ‘Wie zorgt er voor mij’ van Theaterbureau Klinker.

Voor 61 jonge mantelzorgers werd een ontspannende middag geboden op de Dag van de Mantelzorg.


         Verwenmiddagen


Verwenmiddagen zijn gezellige bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorger waar men met lotgenoten in contact kan komen. Sinds oktober zijn ook mensen met NAH en hun mantelzorgers welkom bij de verwenmiddagen.


Verwendiners

Veel mensen met dementie en hun mantelzorgers gaan niet meer uit eten. Schaamte en angst belemmeren hen om naar een restaurant te gaan. Om deze mensen toch een leuk avondje uit te bieden organiseert de VMCA 7 keer per jaar speciaal voor hen een verwendiner. Deze diners worden georganiseerd in samenwerking met verschillende restaurants in Almere. Sinds oktober is het ook mogelijk voor mensen met NAH en hun mantelzorgers om deel te nemen aan de verwendiners.

De VMCA in de ketenzorg dementie

Verwendiners

Veel mensen met dementie en hun mantelzorgers gaan niet meer uit eten. Schaamte en angst belemmeren hen om naar een restaurant te gaan. Om deze mensen toch een leuk avondje uit te bieden organiseert de VMCA 7 keer per jaar speciaal voor hen een verwendiner. Deze diners worden georganiseerd in samenwerking met verschillende restaurants in Almere. Sinds oktober is het ook mogelijk voor mensen met NAH en hun mantelzorgers om deel te nemen aan de verwendiners. Hierdoor is het aantal deelnemers sinds het derde kwartaal gestegen. In het afgelopen jaar hebben 254 mensen met dementie of NAH  en hun mantelzorgers een diner bijgewoond. Het team dat de begeleiding van het diner verzorgt bestaat grotendeels uit vrijwilligers onder leiding van een activiteitenbegeleider.


Verwenmiddagen 

Verwenmiddagen zijn gezellige bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorger waar men met lotgenoten in contact kan komen. De middag start met een uitgebreide lunch, waarna er een activiteit plaatsvindt. De activiteit is wisselend. Zo worden er regelmatig creatieve activiteiten gehouden, bewegingsworkshops georganiseerd of spelletjes gespeeld. Sinds oktober zijn ook mensen met NAH en hun mantelzorgers welkom bij de verwenmiddagen.

In 2015 zijn er 25 verwenmiddagen georganiseerd. Deze worden verspreid over Almere gehouden. Het aantal bezoekers van de verwenmiddagen was 300. De begeleiding tijdens de verwenmiddag bestaat uit één professional en een aantal vaste vrijwilligers. 


Respijtzorg

Vanuit de Intensieve Vrijwillige Thuishulp worden vrijwilligers ingezet voor het ondersteunen en aanvullen van de mantelzorg. In 2015 hebben 55 dementerenden en hun mantelzorger (respijt)zorg ontvangen van een of meerdere vrijwilligers.

 

Training Vroegsignalering Dementie

Vanuit de VMCA worden trainingen gegeven op het gebied van vroegsignalering dementie. Het doel is de deelnemers (vrijwilligers) de eerste signalen van dementie te laten herkennen en te leren handelen vanuit het signaleringsprotocol.

In 2015 zijn hiervoor 2 cursussen en 3 themabijeenkomsten georganiseerd, waarbij in totaal 49 deelnemers zijn getraind. De trainingen en bijeenkomste worden gewaardeerd met een cijfer 8 - 8,6. 

video-play-button