Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren (13–27 jaar) gekoppeld aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen en/of anderszins aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied van meer zelfstandigheid.

 

In 2015 heeft Matching Talents fors geïnvesteerd in het netwerk en het bekend maken van het aanbod, in gesprek met ons netwerk, met scholen, met ouders en vooral ook met jongeren. Voorlichtingen werden gegeven op middelbare scholen, op MBO’s, bij sociale cafés, wijkteams en verschillende jongerenwerkers. Ook was Matching Talents aanwezig op de Studie Experience.

 

Samenwerking is er binnen de VMCA met de projecten Jonge Mantelzorgers en Coach4You en extern met o.a. Stichting Twisted, Learn2Work van De Schoor, Room4U van het Leger des Heils, Intermetzo, Kwintes, de Huiskamer en verschillende VO-scholen waaronder ook passend onderwijs. Deze partners en zeker ook de wijkteams zijn belangrijke verwijzers van jongeren. Waar Matching Talents voorheen vooral bezig was met schooluitval is de focus nu ook meer zorggericht. Dit zijn de jongeren die bij ons worden aangemeld via het wijkteam of een zorginstelling.

 

In 2015 zijn 60 jongeren door een vrijwillige coach bijgestaan, waardoor zij toch op school bleven en hun diploma’s haalden en ze na veel sollicitaties toch een baan vonden en jongeren die eigenlijk niet meer thuis wilden blijven toch een manier vonden om zich weer thuis te voelen, enz.

 

Wel is er een trend zichtbaar dat de aangemelde jongeren een complexere problematiek hebben. Daarnaast zien we een toenemend aantal jongeren voortijdig het traject afbreken, o.a. als gevolg van de ‘verzwaring’ van de doelgroep. De combinatie van het volgen van een intensieve therapie en daarnaast nog coaching kan reden zijn om te stoppen. Ook verhuizen naar een andere stad in verband met het krijgen van eigen woonruimte of de keuze van de jongere om niet langer steun te aanvaarden van iemand zijn redenen om de coaching voortijdig te stoppen.

 

De groep vrijwilligers blijft groot en blijft zich vol overgave inzetten voor de jongeren. Wel wordt de begeleiding van de vrijwilligers intensiever naarmate de doelgroep jongeren complexer wordt.

Groepstrainingen

Dit jaar is gestart met het aanbieden van drie groepstrainingen voor jongeren, ontwikkeld door een aantal vrijwillige coaches. De trainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar uit Almere die een hulpvraag hebben, maar een drempel ervaren naar één-op-één coaching (binnen Matching Talents). Doelstelling is dat de jongeren na het volgen van een training sneller doorstromen naar een één-op-één coachtraject.


Vanuit de meest voorkomende hulpvragen zijn de volgende trainingen ontwikkeld:

  • Gestructureerd en planmatig werken
  • Lekker in je vel
  • Blik op jouw toekomst

De trainingen worden verzorgd door 12 vrijwillige jongerencoaches. Deze coaches hebben een professionele 4-daagse train-de-trainer cursus gevolgd en hiermee het certificaat ‘Basis Beroepsvorming Trainer’ behaald.

Jonge mantelzorgers /

Gewoon opgroeien

Jonge mantelzorgers zijn kinderen, tieners en jongeren die zorgen voor iemand uit hun directe omgeving. Zij verdienen het om erkend en herkend te worden. In 2015 zijn er bij de VMCA 387 jonge mantelzorgers bekend. Dit is een stijging van ruim 36% ten opzichte van 2014. Jonge mantelzorgers doen in toenemende mate een beroep op begeleiding vanuit de VMCA. De consulenten komen steeds vaker in contact met kinderen en jongeren uit gezinnen waarin niet alleen de zorg een rol speelt, maar waar dit gepaard gaat met vele andere problemen, zoals armoede, mishandeling en machteloosheid van de ouder(s).

De VMCA werkt hierin intensief samen met andere organisaties zoals Humanitas, scholen en hulpverleningsinstanties.

 

In 2015 heeft de VMCA diverse activiteiten voor jonge mantelzorgers in diverse leeftijdsgroepen georganiseerd. In totaal hebben hieraan 659 jonge mantelzorgers deelgenomen. Daarnaast is het project Gewoon Opgroeien voortgezet. In totaal zijn er in 2015 31 maatjes gekoppeld aan een jonge mantelzorger. Mede dankzij bijdragen van het VSB fonds en het Oranje Fonds is het in 2015 mogelijk geweest de verdiepende activiteiten structureel vorm te geven.

 

De begeleiding aan jonge mantelzorgers bestaat uit:

 

Ontspannende activiteiten

Schaatsen, carnaval vieren, survivallen, etc.

Doel: kinderen hebben een leuke dag en kunnen even kind zijn. Zij hoeven even niets uit te leggen over hun thuissituatie. Waar mogelijk kunnen ouders aansluiten bij de activiteiten.

 

Educatieve activiteiten 

Themabijeenkomsten en trainingen, zoals de Gelukskoffer, de training ‘In Balans’, de KOPP-training (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek) en Faalangstreductie training. Daarnaast zijn dit jaar de voorbereidingen gestart voor de training ‘Piep zei de muis’ voor kinderen van 4-8 jaar die in 2016 van start zal gaan.

Doel: kinderen kunnen hun zorgen delen met consulenten en lotgenootjes, ze voelen zich gesteund en krijgen tips en tricks aangereikt om beter met de situatie om te kunnen gaan.

 

Maatjescontact

Kinderen krijgen een maatje met wie ze regelmatig iets ondernemen.

Doel: kinderen krijgen persoonlijke aandacht, kunnen hun verhaal kwijt, vinden een klankbord en ondernemen activiteiten.

 

Het afgelopen jaar is er extra aandacht besteed aan het gebruik van digitale media om in contact te blijven met jonge mantelzorgers. Zo is er gestart met een maandelijkse, digitale nieuwsbrief waarin alle activiteiten zijn terug te vinden. Daarnaast onderhouden de consulenten sinds oktober via WhatsApp contact met jonge mantelzorgers. Dit blijkt goed aan te sluiten bij de doelgroep: in totaal hebben er 234 contacten via WhatsApp plaatsgevonden.

      Stagiaires

De VMCA biedt studenten de kans om hun de kennis die zij opdoen tijdens hun studie in de praktijk te brengen. Hiervoor hebben wij goede contacten met diverse hogescholen. In 2015 hebben 101 stagiares zich voor diverse projecten ingezet. 

Coach 4 you 

Coach4you is een preventief mentorproject dat zich richt op leerlingen die moeite hebben om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te maken. Vrijwillige coaches ondersteunen zowel de leerling als de ouders. De coach leert de ouders hoe zij de coachtaken zelf over kunnen nemen, zodat de coach zichzelf overbodig maakt. In 2015 hebben 31 kinderen gebruik gemaakt van een vrijwillige coach.

Lees meer...