Voor het vrijwilligerswerk

Informatie en Advies

De VMCA heeft een uitgebreid netwerk. Tal van organisaties weten de VMCA te vinden. Ook in 2015 is flink geïnvesteerd in de externe contacten en (uitbreiding van) het netwerk van de VMCA. Het gaat hierbij enerzijds om kennismakingen met nieuwe organisaties of projecten en anderzijds om ondersteuningsvragen van bekende en/of nieuwe organisaties. Daarin waren er trends te vinden die nauw samenhangen met alle veranderingen en ontwikkelingen binnen het Sociale Domein zoals de Participatiewet, de kanteling in de WMO en het vluchtelingenvraagstuk. Zo waren er naast enkelvoudige individuele vragen ook meerdere malen vragen over vrijwilligersbeleid/vrijwilligers­handboeken, vrijwilligerscontracten, vrijwilligersverzekering (VNG), het werven van vrijwilligers, de tegenprestatie en vrijwilligerswerk voor vluchtelingen. Daarnaast zijn er veel contacten geweest in de samenwerking rondom het organiseren van (voorlichtings)bijeenkomsten, markten en beurzen, NL Doet, etc.

Door gehoor te geven aan de vragen die er binnen het netwerk waren rondom deze maatschappelijke vraagstukken door het geven van informatie en advies, is het aantal organisatiecontacten fors gestegen.
In 2015 is twee keer het Vrijwilligerswerkcafé (voortkomend uit het Samenwerkingsverband Almeers Vrijwilligerswerk) georganiseerd: in het voorjaar heeft de VMCA samen met De Schoor een café georganiseerd over de Tegenprestatie en in het najaar in samenwerking met MEE IJsseloevers over vrijwilligers met een beperking.


Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk

In 2015 is 9 keer de Nieuwsbrief Vrijwilligerswerk verstuurd. Hierin komen landelijke en lokale ontwikkelingen en belangrijke regelgeving op het gebied van vrijwilligerswerk aan bod. De nieuwsbrief wordt aan alle bij de VMCA ingeschreven organisaties gestuurd. De Nieuwsbrief is veel vaker verschenen dan in 2014, omdat we ervoor hebben gekozen vaker kleinere nieuwsbrieven te versturen aan organisaties, om hen daarmee zo goed mogelijk te kunnen voorzien van actuele, relevante informatie.


Netwerken en overlegstructuren

De VMCA is vertegenwoordigd in tal van netwerken en overlegstructuren in Almere. Eén van de belangrijke doelen hierbij is het stimuleren van de samenwerking met andere organisaties en het versterken van het vrijwilligerswerk in Almere.