Nieuw in 2015

Wijkteams 

In samenwerking met de convenantpartners (Gemeente Almere, GGD Flevoland, MEE, De Schoor, VMCA en Zorggroep Almere) is in 2015 gewerkt aan de ontwikkeling van de algemene opdracht de wijkteams op te zetten en in te richten, het beleid en de (team)processen te ontwikkelen en de scholing te verzorgen. De VMCA heeft in alle 16 wijkteams een wijkwerker ingezet vanuit vrijwilligerswerk en informele zorg.

Lees meer...

Voorbereidingen expertisecentrum Mantelzorg

Dit jaar zijn voorbereidingen getroffen om het huidige Steunpunt Mantelzorg om te vormen tot een Expertisecentrum Mantelzorg. Hiermee spelen wij in op de huidige ontwikkelingen binnen het sociaal domein die vragen om verbreding van kennis op het gebied van mantelzorgondersteuning en verbinding van informele en formele zorg.

Lees meer...


"In de wijk is veel gebeurd het afgelopen jaar. Kijk ook eens naar de filmpjes van een aantal wijkteams. "


   Toeleiding naar gemeentelijke voorzieningen

Dit jaar heeft de VMCA een rol gehad in de toeleiding van mantelzorgers naar gemeentelijke voorzieningen, zoals de mantelzorgwaardering en de woonurgentie. Er zijn 965 waarderingen (cadeaubonnen ter waarde van € 200,-) door de gemeente aan mantelzorgers uitgereikt.

Lees meer...

Groepstraining jongeren 

Dit jaar is gestart met het aanbieden van groepstrainingen voor jongeren. De trainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar uit Almere die een hulpvraag hebben, maar een drempel ervaren naar één-op-één coaching binnen Matching Talents. Doelstelling is dat de jongeren na het volgen van een training sneller doorstromen naar een één-op-één coachtraject.

Lees meer...

Voorbereidingen expertisecentrum Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg van de VMCA heeft jarenlange kennis van en ervaring met het bieden van mantelzorgondersteuning in Almere. Partners in het sociaal domein doen meer en meer een beroep op de expertise van de VMCA. Met de kanteling wordt duidelijk dat mantelzorg­ondersteuning niet langer alleen een taak is van het Steunpunt Mantelzorg. Mantelzorgondersteuning dient breed gedragen te worden door alle organisaties binnen het sociaal domein. Om deze reden zal de VMCA het huidige Steunpunt Mantelzorg in 2016 ombuigen naar een lokaal expertisecentrum. Dit Expertisecentrum Mantelzorg zal het huidige aanbod aan mantelzorg­ondersteuning breder trekken door middel van kennisoverdracht aan professionals (in 2015 zijn al 400 professionals getraind in het herkennen en erkennen van mantelzorgers). Voor mantelzorgers wordt meer ingezet op inspiratiebijeenkomsten waarin kennis opdoen, ervaringen delen en ontmoeting voorop staan. Dit jaar trok de lezing van Isa Hoes met discussie achteraf hoe het is te leven met een depressieve partner een meer dan volle zaal.

Toeleiding naar gemeentelijke regelingen


De VMCA heeft een nauwe samenwerking met de gemeente Almere als het gaat om de ontwikkeling en uitvoering van mantelzorgbeleid. In 2015 is de uitvoering van Mantelzorgwaardering en Woon­urgentieregeling gestart. Daarnaast is er gestart met de voorbereidende fase voor de Huishoudelijke Hulp Toelage.


Mantelzorgwaardering

Het mantelzorgcompliment, een blijk van waardering vanuit de overheid, hield in 2015 op te bestaan. Het budget hiervoor werd overgeheveld naar de gemeenten. Door middel van raadplegingen en behoeftepeilingen is mantelzorgers gevraagd om mee te denken over een goede vervanging van het mantelzorgcompliment. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad voor 2015 het besluit genomen om mantelzorgers een VVV-bon van € 200,- als blijk van waardering aan te bieden. Voor jonge mantelzorgers werd er een grootse activiteit georganiseerd. Alle mantelzorgers kregen de mogelijkheid om de mantelzorgwaardering aan te vragen. Eén van de voorwaarden voor toekenning in 2015 was dat de mantelzorger zorgt voor een inwoner van Almere.

De VMCA kreeg de taak toebedeeld om de aanvragen te beoordelen aan de hand van voorwaarden die de gemeente Almere hieraan verbonden heeft. In totaal werd de mantelzorgwaardering aan 965 mantelzorgers toegekend.


Woonurgentieregeling

Vanaf juni 2015 is er in de gemeente Almere een nieuwe huisvestingsverordening van kracht. Hierdoor kunnen mantelzorgers en zorgvragers op basis van hun mantelzorgsituatie in aanmerking komen voor het verkrijgen van een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning. De VMCA kreeg de taak toebedeeld om op verzoek van de aanvrager een objectief rapport te schrijven over de mantelzorgsituatie. Er zijn 10 rapporten geschreven in 2015. De uiteindelijke beoordeling van deze aanvragen lag bij de urgentiecommissie.


Huishoudelijke Hulp Toelage

De gemeente Almere heeft het voornemen om in 2016 de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in te zetten voor mantelzorgers in Almere. Mantelzorgers krijgen hierdoor de mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief huishoudelijke hulp in te kopen. De VMCA is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen hiervan en zal in 2016 de samenwerking met de gemeente hierin voortzetten. lick to edit...

video-play-button